Channel - NOKIOS 2015
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor arrangeres i Trondheim 27. - 29. oktober 2015. Møteplassen NOKIOS er åpen for alle aktører innen offentlig sektor. Vi jobber hvert år for å skape en konferanse for deltakere fra statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner og leverandører. Målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor. En rekke sentrale aktører: DIFI, UiO, NTNU og flere offentlige organer og bedrifter bidrar til å skape NOKIOS. Tema for NOKIOS 2015 er Evne til endring. Alle som jobber innen offentlig sektor må ha endringsevne. Vi opplever stadig oftere endring i organisering, endrede prosesser, endret teknologi og endrede forventninger i forhold til hvordan offentlige tjenester tilbys. Årets program har ulike aspekter knyttet til hovedtemaet.
11/20/2017 2:40:39 PM

Channel Videos

Paneldebatt
13:30 Paneldebatt Evne til endring Debattleder: Arne Hjeltnes Panel: Marianne Andreassen Lånekassen Roger Schjerva IKT Norge Ingelin Killengren DIFI Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Arild Sundberg Oslo kommune
Default Presenter
10/29/2015 11:30:00 AM
View

Plenum onsdag 28. oktober kl 15:30 Shared Service Senter
Plenum onsdag 28. oktober kl 15:30 Shared Service Senter John Neilson, Shared Services Connected Ltd John Neilson John Neilson er leder for et av verdens ledende selskaper innen samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og kommer for å dele sine erfaringer med oss. Selskapet er organisert som et Joint Venture mellom offentlig og privat sektor i UK og er en del av Civil Service Reform Plan og skal bidra til en mer kostnadseffektiv og enhetlig offentlig sektor. John Neilson vil forklare, inspirere og utfordre tilhørere rundt hvordan man gjennomfører modernisering av offentlig sektor i UK. The Cabinet Office i UK anslår at denne organiseringen vil gi en besparelse på opp til 60 Milliarder norske kroner. Det blir anledning til å stille noen gode spørsmål til John Neilson etter hans innlegg. Pål Trælvik, Brønnøy kommune Pål Trælvik Brønnøy kommune og rådmann Pål Trælvik vil gi et norsk og lokalt eksempel på kommunesamarbeid som realiserer mange av de samme tingene som ligger i «Shared Service Center» i Gov.uk. Pål Trælvik er en svært engasjerende foredragsholder og tenker ganske ukonvensjonelt rundt IT og tjenesteproduksjon. Han har en bakgrunn fra næringslivet og bringer med seg andre tanker enn de vi vanligvis møter hos rådmenn. Brønnøy kommune og Pål Trælvik er drivkrefter i et interkommunalt samarbeid som nå fullstendig endrer alt som har med produksjon og kjøp av IT-tjenester. Dette kan være en inspirasjon og et godt lokalt svar på det som gjøres på nasjonalt nivå i England. Samtidig handler det om å ta ut effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på tvers av kommunegrenser.
Default Presenter
10/28/2015 2:30:00 PM
View

Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform – del 1
Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform - del 1 Sesjonsansvarlige: Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene og Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral Endringspresset på offentlige tjenester er stort og økonomiske faktorer tilsier at det skal leveres bedre og mer tilgjengelige tjenester, billigere enn før. Samfunnsbehovet tilsier at hoder og hender brukes best nærme mennesker og ikke til saksbehandling bak kontorpulter. Digitalisering av offentlig sektor er mye mer enn et skifte vekk fra papir og for å ha råd til fremtiden må vi effektivisere. I sesjon 1A og 2A ønsker vi å etablere en felles forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor og mulige løsninger på disse. Jo tidligere løsningene diskuteres, desto raskere kan de settes i verk, og det vil bli enklere å møte utfordringene. I sesjon 1A tar vi opp motivasjon for endring og adressere endringsbehovet offentlig sektor står overfor. I tillegg ser vi på hvordan Skate uttrykker behov for framtiden. I sesjon 2A ser vi på forhold som bedrer samhandling i organisasjoner og setter dette i forbindelse med digitalisering som forvaltningsreform. Sesjonen avsluttes med en liten «Skavlan
Default Presenter
10/28/2015 10:00:00 AM
View

Sesjon 1B Stor, større, stuck - blir man en fange i det lange programmet?
Sesjon 1B Stor, større, stuck - blir man en fange i det lange programmet? Sesjonsansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV IKT og Bjørn Rollheim, SopraSteria Perspektiver på fleksibilitet, gevinstrealisering og modning i store digitaliseringsprosjekter. Fokus kommer til å ligge på gevinstrealisering og store(les: langvarige) prosjekter. I hvilken grad har man handlingsrom til å nyttiggjøre seg modningen som skjer underveis i et stort prosjekt/program; kan man justere på realiseringsmodell, konseptert og forretningsstrategiske mål, og hvordan går man fram for å utnytte handlingsrommet. Erfaringer og betraktninger om «Er det lange programmet feil svar på riktig spørsmål? Gevinstrealisering og store programmet».
Default Presenter
10/28/2015 10:00:00 AM
View

Sesjon 1C Big data i offentlig sektor og personvern.
Sesjon 1C Big data i offentlig sektor og personvern Sesjonsansvarlig: Jørund Leknes, Kantega og Hallstein Husand, Datatilsynet Big Data er en samlebetegnelse på teknologi knyttet til sammenstilling av mange datakilder, prosessering av store datamengder og mer avansert og automatisert analyse av data. Big Data kan i offentlig sektor for eksempel brukes til å predikere kriminalitet, tilpasse undervisningsopplegg til en enkelt elevs behov og mer treffsikker diagnostisering i helsevesenet. Sammenstilling av data kan samtidig utfordre personvernet, blant annet fordi vi kan samle så mye informasjon at anonymiserte data kan identifiseres. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss mulighetene Big Data gir uten samtidig å krenke folks privatliv?
Default Presenter
10/28/2015 10:00:00 AM
View

Sesjon 2A Digitalisering som forvaltningsreform – del 2
Sesjon 2A Digitalisering som forvaltningsreform - del 2 Sesjonsansvarlige: Pelle Sneen, Accenture og Lars Erik Antonsen, NAV Endringspresset på offentlige tjenester er stort og økonomiske faktorer tilsier at det skal leveres bedre og mer tilgjengelige tjenester, billigere enn før. Samfunnsbehovet tilsier at hoder og hender brukes best nærme mennesker og ikke til saksbehandling bak kontorpulter. Digitalisering av offentlig sektor er mye mer enn et skifte vekk fra papir og for å ha råd til fremtiden må vi effektivisere. I sesjon 1A og 2A ønsker vi å etablere en felles forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor og mulige løsninger på disse. Jo tidligere løsningene diskuteres, desto raskere kan de settes i verk, og det vil bli enklere å møte utfordringene. I sesjon 1A tar vi opp motivasjon for endring og adressere endringsbehovet offentlig sektor står overfor. I tillegg ser vi på hvordan Skate uttrykker behov for framtiden. I sesjon 2A ser vi på forhold som bedrer samhandling i organisasjoner og setter dette i forbindelse med digitalisering som forvaltningsreform. Sesjonen avsluttes med en liten «Skavlan»
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Sesjon 2B Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet
Sesjon 2B Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet Sesjonsansvarlig: Jens Nørve, DIFI Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å få det til. Nå skal innsatsen styrkes, digitaliseringstakten øke og flere prosjekter skal lykkes! Best mulig resultat - Difi styrkes med nye virkemiddel! Det handler om en prioritering, og hvor man kan sette inn ressurser for å jobbe effektivt. Statens innkjøpssenter skal samle og utnytte den kompetansen man har, slik at det blir spart penger på smartere og bedre innkjøp. - Det er ikke om å gjøre å bruke mest penger, men å få best mulig resultat«, sier Paul Chaffey i CW 16.10.15. Statens innkjøpssenter planlegges etablert i Difi 1.1.2016 som et tilbud til statlige virksomheter. IKT innkjøp er et av områdene Statens innkjøpssenter skal arbeide med.
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Sesjon 2C Digital sårbarhet/digital beredskap
Sesjon 2C Digital sårbarhet / digital beredskap Sesjonsansvarlige: Torbjørn Pedersen, EVRY, Atle Bergfjord, Capgemini og Erland Røed, Kartverket Digitalisering av offentlig sektor innebærer en stadig større avhengighet av teknologi. Dette handler ikke bare om oppetid og tilgjengelighet på systemer og linjer, men også på teknologikompetanse i forvaltningen. Det er flere eksempler på at offentlig sektor er sårbare for uforutsette hendelser og for destruktive angrep. Det er lite som skal til for å slå ut viktige funksjoner og konsekvensene kan bli alvorlige siden en svært stor del av tjenesteproduksjonen er avhengig av teknologiske løsninger. I denne sesjonen får vi høre om trusler offentlig sektor står overfor når det gjelder digitale løsninger og hvilke grep som bør tas for å sikre en god beredskap. Hvordan er det egentlig med den digitale beredskapen i offentlig sektor og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre tilgjengelighet, kompetanse, robusthet og kontinuitet når tjenester skal leveres 24/7? Norske virksomheter utsettes for stadig flere alvorlige dataangrep. Digitalt risikobilde og sårbarhet. Det er mange som er ute etter de store verdiene vi har her i landet. I fjor håndterte vi i Nasjonal sikkerhetsmyndighet 88 alvorlige dataangrep. Nesten alle disse handlet om forsøk på spionasje mot norsk næringsliv og offentlige interesser. Noen ønsker å få tak i informasjon som de kan utnytte politisk eller økonomisk. Det kan være teknologisk informasjon, industrihemmeligheter eller opplysninger av strategisk verdi. I august i fjor varslet vi om det største dataangrepet vi har sett så langt. En serie eposter med virus ble sendt til en rekke virksomheter i olje- og energisektoren. Hendelsene i august 2014 er et konkret eksempel på at vi i Norge står overfor reelle trusler også mot kritisk infrastruktur. Avlytting av databasestasjonene i Oslo; Hva skjedde og hvordan? Flere falske basestasjoner som kan overvåke politikere og andre som er i området, er satt opp i Oslo, blant annet rundt Stortinget, ifølge Aftenposten. Avisen har utført målinger rundt flere sentrale bygg i Oslo og har oppdaget flere falske basestasjoner – blant annet i Parkveien hvor statsministerboligen ligger, og regjeringskontorene. De som styrer overvåkingsutstyret, vil i prinsippet kunne finne ut hvem som beveger seg forbi og inn i Stortinget, regjeringskontorene eller andre steder i området. NSM belyser saken. Hvordan løser kommunal sektor utfordringene knyttet til digital Beredskap Værnesregionen har arbeidet mye med utprøving av velferdsteknologi og er i den forbindelse avhengig av teknologiske løsninger i sin tjenesteproduksjon. Elin Wikmark Darell er IT-leder i Værnesregionen og vil dele erfaringer knyttet til leveranse av tjenester i et 24/7-perspektiv og hvilke utfordringer dette gir på beredskap, sårbarhet og sikkerhet.
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Sesjon 3A Sammenslåinger - hvordan planlegge lokal sammenslåing når sektoren parallelt etablerer nye styringsstrukturer og samhandlingsarkitektur
Sesjon 3A Sammenslåinger - hvordan planlegge lokal sammenslåing når sektoren parallelt etablerer nye styringsstrukturer og samhandlingsarkitektur Sesjonsansvarlig: Freddy Barstad, UNINETT og Kjetil Århus, Bergen kommune Sammenslåinger er en trend som preger offentlig sektor i Norge, spesielt har det de siste 10–15 årene vært en rekke fusjoner av offentlige virksomheter. Dette er gjennomført i ulikt omfang og innenfor ulike sektorer hvor de mest velkjente nok er sammenslåing av sykehus til helseforetak og sammenslåingen av trygdeetaten, arbeidskontoret og sosialtjenesten i kommunene til NAV. Det politiske viljen for fortsatt fusjoner er fortsatt høy og siste ut i denne rekken er kommunesammenslåinger og sammenslåinger av Universitet og høgskoler. Formålet med sammenslåing og fusjoner er ønsket om å skape en mer hensiktsmessig og effektiv offentlig sektor som kan tilby mer helhetlige og bedre tilpassede tjenester som tilfredsstiller innbyggernes og næringslivets behov. Et av de områdene som kan bidra til økt effektivitet og kvalitet er ved økt IKT-samarbeide og etablering av en mer helhetlig IKT-arkitektur. Det er normalt gjort betydelige investeringer på IKT-området, der hvor fusjoner er foretatt og erfaringer viser at fallgruvene er mange. I denne sesjonen har vi invitert kommunesektor, samt universitet- og høgskolesektor til å dele de erfaringer og utfordringer som de står overfor og hvordan de kan utnytte dette mulighetsrommet som en sammenslåingsprosess gir for å få på plass tiltak de mener er nødvendig for å sikre en god helhetlig IKT-styring. Stortingsmelding 18 (2014-2015); «Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i universitets- og høgskolesektoren» gir føringer for store endringer i UH-sektoren. IT-relaterte tiltak er beskrevet som sentrale virkemidler for å nå målsetningene og felles IKT-strategi skal utarbeides fram til sommeren 2016. UNINETT AS har fått i oppdrag å være sekretariat for arbeidet med ny strategi. Tor Holmen fra UNINETT vil gi litt historikk fra sektoren, si litt om utfordringer og muligheter og gi status på arbeidet. Sandefjord, Andebu og Stokke er de første kommunene som slår seg sammen i kommunereformen som nå pågår. Ass rådmann Lars Petter Kjær i Sandefjord kommune er sentral i planlegging av blant annet arbeidet som angår digitalisering og IKT. Han vil delta på denne sesjonen som foredragsholder og gi oss et innblikk i hvordan dette arbeidet foregår. Foredragsholder: Tor Holemn Lars Petter Kjær Tor Holmen, Uninett Lars Petter Kjær, Sandefjord kommune
Default Presenter
10/29/2015 8:00:00 AM
View

Sesjon 3B Hvordan utnytte leverandørenes kompetanse allerede i planleggingsfasen av IT-prosjekter?
Sesjon 3B Hvordan utnytte leverandørenes kompetanse allerede i planleggingsfasen av IT-prosjekter? Sesjonsansvarlig: Jens Nørve, DIFI Vegvesenet og Skatteetaten presenterer hvert sitt case om hvordan de har lagt til rette for å bruke leverandørenes kompetanse når de skal lage gode løsninger for brukerne. Avslutningsvis snakker Difi litt om innovativt partnerskap, som kommer i det nye anskaffelsesregelverket neste år. Innledning ved Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Bruk av Proof of Concept for å dra nytte av Leverandørenes innovasjonskraft Innovasjon og løsningsdesign sammen med leverandører ved bruk av «Proof of concept» i Statens vegvesen Seksjonssjef Kim Rune Borgersen, Statens Vegvesen Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO og KS) inviterte Skatteetaten til dialog med markedet om utformingen av et modernisert Folkeregister. Hensikten var å syreteste enkelte prosjektstrategier, samt forberede markedet på det kommende prosjektet. Resultatet var mange gode innspill på blant annet migreringsstrategi, arkitektur og løsningsprinsipper, samt anskaffelsesstrategi. Prosjektleder Øyvind Roseth og Seniorrådgiver Morten Aune Johannessen, Skatteetatens IT- og Servicepartner Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap gjør det mulig å samarbeide med leverandørene tidlig i IT-prosjektet Innovativt partnerskap, som kommer i det nye anskaffelsesregelverket neste år vil gjøre det enklere å starte samarbeid med leverandøren tidligere i systemutviklingsprosessen. Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Foredragsholdere: Kim Rune Borgersen Øyvind Roseth Morten Aune Johannessen Mari Vestre Kim Rune Borgersen, Statens vegvesen Øyvind Roseth, Skatteetatens IT- og Servicepartner Morten Aune Johannessen, Skatteetatens IT- og Servicepartner Mari Vestre, DIFI
Default Presenter
10/29/2015 8:00:00 AM
View

Sesjon 3C Smarte byer for smarte mennesker
Sesjon 3C Smarte byer for smarte mennesker Sesjonsansvarlige: John Krogstie, NTNU og Leif Skiftenes Flak, UiA Smarte byer – Smart cities har vært et begrep i flere år, først gjort populært gjennom de store IT-leverandørene, men etter hvert også gitt innhold gjennom større utviklingsprosjekter også i Norge. Smarte byer kan ha stor betydning for energieffektivisering og ressursbruk generelt i byer og bygder, og har konsekvenser for bygninger, infrastruktur, byplanlegging, mobilitet, helse, livskvalitet og mye mer. Det foregår en rask utvikling i feltet internasjonalt og i Norge, både i byer, industri, forskning og utdanning. Intensjonen med sesjonen er å dele erfaringer fra utvalgte norske prosjekter for å øke forståelsen for dette nye fenomenet og inspirere til nye tiltak. Innledning ved John Krogstie, NTNU: Kort status på smarte byer, med fokus på Norge og Europa Innlegg ved Gerd Seehuus, Stavanger kommune TRIANGULUM-prosjektet som Stavanger har sammen med Manchester og Eindhoven, er ett av 9 fyrtårnsprosjekt fra første utlysningsrunde for Smart Cities & Communities i EUs Horisont 2020 program. De tre byene gjennomfører pilotprosjekter med løsninger som integrerer energi, mobilitet og IKT på nye måter og som skal gjentas andre steder. Det lokale triple-helixsamarbeidet tar samfunnsansvar og adresserer flere av utfordringene byregionene står overfor og vektlegger effektene og synergiene dette vil gi for Stavangerområdet. Partnerskapet på tvers av offentlig sektor, forskning og privat sektor mener løsningene blir helt sentrale når framtidens bærekraftige byer skapes, med nyttige og gode løsninger til beste for og med involvering av den enkelte innbygger. Innlegg ved Leif Skiftenes Flak, Universitetet i Agder H2020 prosjektet Smart Mature Resilience Smart Mature Resilience (SMR) er et nytt H2020 prosjekt frå programmet Secure Societies. SMR prosjektet har et budsjett på 4,6 millioner euro og 13 partnere: CIEM/UiA som vitenskapelig koordinator, Tecnun (Spania) som administrativ koordinator, Linköping Universitet (Sverige), University of Strathclyde (Storbritannia), ICLEI – Local Governments for Sustainability, DIN samt 7 byer (Bristol, Glasgow, Kristiansand, Riga, Roma, San Sebastian, Vejle). Prosjektet skal levere «resilience management guidelines» for Europa. Innlegget forklarer prosjektets struktur, arbeidsmåter samt de viktigste praktiske prosjektresultatene. Foredragsholdere: John Krogstie Gerd Seehuus Leif Skiftenes Flak John Krogstie, NTNU Gerd Seehuus, Stavanger kommune Leif Skiftenes Flak, Universitetet i Agder
Default Presenter
10/29/2015 8:00:00 AM
View

Sesjon 4A Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden?
Sesjon 4A Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden? Sesjonsansvarlige: Vibeke Kløvstad, IKT-senteret og John Krogstie, NTNU Det er behov for å styrke kunnskapsnasjonen Norge. Vi trenger ikke avanserte analyser for å forstå at kompetansebehovet i Norge om 20-30 år ser helt annerledes ut enn det gjør i dag. Sentrale problemstillinger er hvorvidt vi har en kompetent arbeidsstyrke som vil være rustet for endring og de store oppgavene og hvorvidt norsk utdanningssystem leverer den arbeidskraft Norge trenger i det 21. århundre, med spesiell fokus på IKT-kompetanse? Sigve Indregård vil si noe om den nylig publiserte NoU’en: Fremtidens skole forteller om hva elevene vil ha behov for å lære på skolen i et 20-30 års perspektiv. Professor Arne Krokan fra NTNU vil drøfte hvorvidt vi har en arbeidsstyrke i dag som møter de nye digitale utfordringene og løsningene vi står ovenfor. Direktør Trond Ingebretsen ved IKT-senteret vil konkret fortelle hvordan IKT innføres ovenfor 750 000 brukere i utdanningssektoren. Foredragsholdere: Sigve Indregard Arne Krokan Trond Ingebretsen Sigve Indregard, Morgenbladet Arne Krokan, NTNU Trond Ingebretsen, IKT-senteret
Default Presenter
10/29/2015 9:30:00 AM
View

Sesjon 4B Informasjonsforvaltning: Disse prosjektene må din virksomhet forholde seg til!
Sesjon 4B Informasjonsforvaltning: Disse prosjektene må din virksomhet forholde seg til! Sesjonsansvarlig: Mariann Sundvor, Computas, Odd-Henrik Hansen, Software Innovation og Hilde H. Auberg, Mattilsynet Informasjonsforvaltning har de 3 siste årene hatt egne workshops med 40-50 deltakere på NOKIOS. På NOKIOS 2014 kom det tilbakemelding om at workshoppen var preget av en ‘menighet’ og flere ønsket et bredere fokus på temaet. I år løfter vi derfor informasjonsforvaltning ut av den lille menigheten og kan presentere to store initiativer knyttet til informasjonsforvaltning som alle offentlig virksomheter vil måtte forholde seg til. Begge prosjektene handler om bedre gjenbruk og gjenfinning av informasjon. Det ene initiativet heter eArkiv og gjør at alle virksomheter vil måtte avgi arkivverdig informasjon på en ny måte. Det andre prosjektet er forprosjekt Datakatalog – i regi av Skate. Skatteetaten har gjennomført flere prosjekter med fokus på informasjonsforvaltning og de vil dele sine erfaringer med fokus på utfordringene ved endring og hva de har fått til så langt. Siste oversikt viser 105 deltakere, noe som beviser at vi endelig ikke lenger er en liten menighet! Sesjonen starter presis kl 10.30. Foredragsholdere: Geir Myrind Vilde Ronge David Norheim Geir Myrind, Skatteetaten Vilde Ronge, Arkivverket David Norheim, Brønnøysundregistrene
Default Presenter
10/29/2015 9:30:00 AM
View

Sesjon 4C Utfordringer og gevinster ved bruk av felleskomponenter
Sesjon 4C Utfordringer og gevinster ved bruk av felleskomponenter Sesjonsansvarlig: Rune Sandland, KS, Astrid Øksenvåg, eKor, Arild Jansen, UiO og Arne Thorstensen, Skatteetaten I sesjonen vil vi presentere teori og «best practice» for samfunnsøkonomiske analyser. Ingunn Cowan fra Lånekasssen vil fortelle om deres erfaringer og gevinsuttak i en statlig virksomhet. Likeledes vil Nina Fossbakken og Elin Darell fortelle om Stjørdal kommunes erfaringer med bruk og gevinstuttak fra en kommune. Arild Jansen vil gi oss en historisk gjennomgang inn mot en debatt. Vi avslutter sesjonen med en åpen diskusjon av hvilke erfaringer vi har gjort så langt med å ta i bruk fellesløsninger og hvordan vi kan oppnå ønskede gevinster, og spørsmål fra salen. Foredragsholdere: Arild Jansen Nina Fossbakken Ingunn Cowan Arild Jansen, UiO Nina Fossbakken, Stjørdal kommune Ingunn Cowan, Lånekassen
Default Presenter
10/29/2015 9:30:00 AM
View

test3
Sesjon 2A Digitalisering som forvaltningsreform - del 2 Sesjonsansvarlige: Pelle Sneen, Accenture og Lars Erik Antonsen, NAV Endringspresset på offentlige tjenester er stort og økonomiske faktorer tilsier at det skal leveres bedre og mer tilgjengelige tjenester, billigere enn før. Samfunnsbehovet tilsier at hoder og hender brukes best nærme mennesker og ikke til saksbehandling bak kontorpulter. Digitalisering av offentlig sektor er mye mer enn et skifte vekk fra papir og for å ha råd til fremtiden må vi effektivisere. I sesjon 1A og 2A ønsker vi å etablere en felles forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor og mulige løsninger på disse. Jo tidligere løsningene diskuteres, desto raskere kan de settes i verk, og det vil bli enklere å møte utfordringene. I sesjon 1A tar vi opp motivasjon for endring og adressere endringsbehovet offentlig sektor står overfor. I tillegg ser vi på hvordan Skate uttrykker behov for framtiden. I sesjon 2A ser vi på forhold som bedrer samhandling i organisasjoner og setter dette i forbindelse med digitalisering som forvaltningsreform. Sesjonen avsluttes med en liten «Skavlan»
Default Presenter
10/28/2015 1:00:00 PM
View

Åpningsplenum onsdag 28. oktober kl. 09.00
- Velkommen - Bør Innovasjon styres? Viktige forutsetninger for endring er evne og vilje til digitalisering og innovasjon. Vi skal øke effektivitet og bedre kvalitet i de offentlige tjenestene, og skape helt nye innovative tjenester. Dette forutsetter også et helt annet syn på brukere, kunder og samarbeidspartnere. Ledere i offentlig sektor må forstår kraften i, og kunne styre den digitale utviklingen. NOKIOS presenterer dyktige foredragsholdere som kan gi oss et lite innblikk i hva som må til for å skape evne til endring. Anders Lier, Innovation Forum Anders Lier Innovation Forum har innovasjon som sitt fokusområde. Vi har invitert deres styreformann til å fortelle litt om hvordan de og deres medlemmer jobber med innovasjon og teknologi. Lars Bjerke, Asker kommune Lars Bjerke Asker kommune har satt innovasjon på dagsordenen for å møte fremtidens mange samfunnsfloker. Svaret på dette er en offensiv innovasjonsstrategi med en egen prosjektmetodikk for styring, gjennomføring og gevinstrealisering. Kommunen fikk for dette arbeidet tildelt 2. plassen i KMD/DIFI sin innovasjons pris for 2015. Rådmann Lars Bjerke forteller litt om hvordan man jobber med ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser i Asker kommune.
Default Presenter
10/28/2015 8:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry